Traçabilitat

Per a ESTFRED és molt important que els nostres clients tinguin el màxim control sobre les mercaderies que ens confien. Per això, hem treballat per aconseguir una coordinació total amb ells mitjançant un sistema on line de gestió d'estocs que els permet:

Aquest sistema, però, no seria possible sense un procés ordenat i rigorós que afavoreix el registre de dades i el control. A grans trets, el nostre procés segueix els següents passos:

1) RECEPCIÓ DE MERCADERIES als molls d'ESTFRED.

2) REGISTRE I IDENTIFICACIÓ. Les mercaderies es detallen, es pesen i s'introdueixen al sistema informàtic, el qual genera un codi d'identificació del palet que serà el que quedarà relacionat amb l'històric del palet.

3) TRÀNSIT. Les mercaderies queden dipositades en un magatzem de trànsit des del qual es distribueixen cap al seu destí segons si cal emmagatzemar-les, distribuir-les, tractar-les, congelar-les, etc.


Traçabilitat

4) EMMAGATZEMATGE. Les mercaderies que ja han estat tractades entren al magatzem, i es registra al sistema la intervenció que han sofert per tal que el client en tingui constància. Queden, així, degudament identificades i ubicades.

5) EXPEDICIÓ. Mitjançant un aparell lector de ràdiofreqüència, s'identifica el palet sol·licitat pel client i es procedeix a executar l'ordre de sortida.